Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

5573 9aa7 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaRedPenny RedPenny
2335 9074 500
Reposted fromtinks tinks viakittylitter kittylitter
6165 5d94
Reposted fromamphetamine amphetamine viawszystkodupa wszystkodupa
0405 3a7c
Reposted fromfungi fungi viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted fromdzony dzony viakittylitter kittylitter
2378 9b12

December 05 2016

7421 5e6a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
4128 58f7 500
Reposted fromsunlight sunlight viadoubleespresso doubleespresso
5057 f1a2 500
Reposted fromoll oll viakiks kiks
Reposted fromFlau Flau viakiks kiks
0556 f678 500
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viakiks kiks

Najbardziej wyczekiwane prezenty na Mikołajki? Proszę bardzo:

1. Możliwość przespania całej zimy
2. Karta podarunkowa z 40 dodatkowymi godzinami do wykorzystania przez 12 miesięcy
3. Poczucie sensu
4. Fiolka pewności siebie (do wielokrotnego zastosowania)
5. Pakiet drugich szans
6. 20 milionów dolarów

Reposted fromoll oll viakiks kiks

December 04 2016

0833 ad08
Reposted fromjustMeee justMeee viaretaliate retaliate
5424 8fb6 500
Reposted frombluuu bluuu viakittylitter kittylitter
Reposted frombluuu bluuu viakittylitter kittylitter
W miłości do drugiej osoby ważne jest to, by zawsze się chciało. I w tym cały sekret bycia razem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawszystkodupa wszystkodupa

December 03 2016

5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl